Oppdragsvilkår

Våre oppdragsvilkår gjelder for alle advokatoppgaver Breivega Advokatfirma AS utfører for kunden så frem ikke annet er avtalt.

Klikk her for å laste ned oppdragsvilkårene (PDF)

Våre priser

Timepris og øvrige vilkår avtales ved oppstart. Klienten vil motta skriftlig oppdragsavtale med informasjon om hvilke timesatser som vil bli lagt til grunn, hvordan salæret beregnes og om faktureringsrutiner.

Salær fastsettes ut fra medgått tid. I tillegg vil oppdragets art, vanskelighetsgrad og resultat kunne innvirke på salærets størrelse.

Vanlig timepris

Timepris for bistand til privatpersoner: Kr 1400-1700 (Kr 1750 -2125 inkl mva)

Timepris for bistand til næringsdrivende og offentlige etater: Kr 2200-2600 eks. mva.

Prisen er avhengig av type sak, og avtales individuelt for hvert oppdrag.

Fastpris kan avtales.

Fri rettshjelp

I enkelte saker har du krav på å få dekket advokatbistand av det offentlige gjennom ordningen med fri rettshjelp. Noen sakstyper dekkes uavhengig av inntekt, blant annet de fleste straffesaker, en del utlendingssaker og saker som behandles i Fylkesnemnda etter barnevernloven.

I andre sakstyper, eksempelvis skiftesaker etter ekteskapsloven, barnefordelingssaker og personskadesaker kan man søke om fri rettshjelp dersom man har inntekt og formue under fastsatte grenser.

Inntektsgrensene (brutto) er formue under kr 100 000 og inntekt under kr 246 000. For ektefeller og andre som lever sammen og har felles økonomi er inntektsgrensen kr 369 000 og formuesgrensen kr 100 000.

I noen saker må det betales egenandel.

Vi kan undersøke om din sak omfattes av ordningen med fri rettshjelp.

Rettshjelpsforsikring – forsikringsselskapet dekker advokatutgifter

De fleste personforsikringer har bestemmelser om dekning av utgifter til advokat i forbindelse med en tvist man er involvert i som privatperson, med mindre tvisten uttrykkelig er unntatt i forsikringsvilkårene.

Eksempler på tvister som ikke dekkes er tvister som har sammenheng med yrke eller arbeid og de fleste familie- og arvetvister. Dersom tvisten gjelder offentlig forvaltningsvedtak, må man som regel benytte klagemulighetene før rettshjelpsforsikringen utløses.

Innboforsikring samt hus- og hytteforsikring inneholder som regel bestemmelser om dekning av utgifter til juridisk bistand.

Sjekk med forsikringsselskapet ditt om du kan får dekket utgifter til advokat i din sak!

MÅL OG VERDIER

Vårt mål er å tilby førsteklasses juridisk bistand med høy grad av personlig service og forståelse av kundens behov. Vi har solid juridisk kompetanse og lang erfaring.

Breivega Advokatfirma AS sine tjenester skal kjennetegnes av

  • profesjonalitet
  • høy faglig standard
  • høy grad av personlig service
  • forståelse av kundens behov
  • effektivitet
  • integritet

Forretningsjuridisk bistand med høy grad av personlig service

Skreddersydd juridisk bistand for å løse din utfordring