Kompetanse

Kontrakter og forhandlinger

Breivega Advokatfirma AS har betydelig erfaring med kontraktsforhandlinger, kontraktsutforming, gjennomføring og sluttoppgjør, samt tvisteløsning dersom kontrakten ikke gjennomføres som planlagt.

En kontraktsprosess består av flere ulike steg; kontrakten skal forberedes, utformes, forhandles, gjennomføres og avsluttes. Uansett steg er det viktig å finne den beste juridiske og kommersielle løsningen. En god kontrakt skal fungere som et verktøy for partene, den skal bidra til at partene faktisk oppnår de ønsker.

I tillegg til konkrete avtaler som er ment å dekke en enkelt sak eller et prosjekt eller samarbeid, omfatter våre tjenester også utarbeidelse av standardbetingelser og standardkontrakter. Vi bistår i alle kontraktens faser og på alle områder av kontraktsretten. Vi arbeider både på norsk og engelsk.

Beskyttelse av rettigheter

Beskyttelse av rettigheter omfatter en rekke juridiske disipliner, for eksempel patent, opphavsrett, rett til varemerke og foretaksnavn, designbeskyttelse og databasevern. Innenfor fagfeltet ligger beskyttelse av domenenavn og spørsmål om vern av know-how og bedriftshemmeligheter.

Breivega Advokatfirma AS har sterk kompetanse og lang erfaring innenfor disse rettsområdene. Vår kompetanse og erfaring omfatter også markedsføringsrett, det vil si reglene om beskyttelse mot etterligninger og illojal konkurranse, og rammene for lovlige markedsføringstiltak.

Life Science og legemiddeljuss

Breivega Advokatfirma AS har sterk kompetanse og lang erfaring innen rettsområdene som er relevante for life science og legemiddelbransjen.

Vi bistår blant annet ved utarbeidelse av forskningskontrakter og andre typer kontrakter, sikring av rettigheter, regulatoriske spørsmål, myndighetskrav, markedsføringsspørsmål herunder spørsmål som gjelder legemiddelreklame, personvern, selskapsrett, oppkjøp og sammenslåinger.

Vi bistår også i forbindelse med anbud.

Selskapsrett og transaksjoner

Selskapsretten er et av de sentrale fundamentene for forretningsjussen. De aller fleste virksomheter drives gjennom selskaper. Det er derfor viktig å organisere virksomheten på en best mulig måte innenfor de rammene selskapsrettslig lovgivning setter.

Breivega Advokatfirma AS gir råd om valg av selskapsform og overholdelse av selskapsrettslige regler, og utarbeider løsninger tilpasset den enkelte virksomhet.Vi bistår også ved kjøp av virksomhet, sammenslåinger, fisjoner og andre transaksjoner.

Antikorrupsjon

Breivega Advokatfirma AS har sterk kompetanse og erfaring innen antikorrupsjon. Vi bistår både private og offentlige virksomheter med blant annet å utvikle eller forbedre et antikorrupsjonsprogram, bistå med etterlevelseskontroll, gransking, dilemmatrening, sikring av personvernforhold m.m. Vi har god kjennskap til både norske og utenlandske antikorrupsjonsregelverk, især FCPA og UK Bribery Act.

Våre tjenester omfatter blant annet:

 • bistand for å avdekke eventuelle avvik mellom virksomhetens retningslinjer og praksis og de regulatoriske krav
 • bistand ved utvikling av etisk regelverk tilpasset virksomheten og tilhørende opplæringsprogram
 • utarbeide retningslinjer og egnede kontrolltiltak
 • løpende rådgivning ved problemstillinger relatert til korrupsjon
 • bistand ved mistanke om forhold som rammes av norsk eller utenlandsk antikorrupsjonslovgivning (herunder FCPA og UK Bribery Act)
 • implementering av relevante tiltak dersom virksomheten ilegges sanksjoner fra norske eller utenlandske myndigheter
 • varslingsmottak og undersøkelse av uønskede hendelser

Personvern

Breivega Advokatfirma AS har bred erfaring med rådgivning innen personopplysningsrett, herunder å bistå næringsdrivende med å bli klare til at EUs forordning for personvern, the General Data Protection Regulation (GDPR), blir norsk lov i mai 2018. I tillegg til juridisk kompetanse har vi den kommersielle forståelsen som er nødvendig for å gi god og helhetlig rådgivning.

Arbeidsrett

Breivega Advokatfirma AS bistår arbeidsgivere (både offentlige og private) og arbeidstakere i spørsmål knyttet til arbeidsforhold. Vår rådgivning dekker spekteret fra inngåelse av arbeidsavtaler via spørsmål knyttet til løpende arbeidsforhold til avslutning av arbeidsforhold (sluttavtaler, oppsigelser eller avskjed).

Våre tjenester omfatter blant annet

 • arbeidsavtaler, herunder for daglig leder og øvrige arbeidstakere
 • oppsigelses- og avskjedssaker
 • konkurranseklausuler
 • forhandlinger
 • rettssaker i arbeidsrettssaker

Likestillings- og diskrimineringsrett

Breivega Advokatfirma AS bistår bedrifter, det offentlige og privatpersoner i spørsmål knyttet til likestillings- og diskrimineringsjussen. Vår rådgivning dekker både generell rådgiving innen likestillings- og diskrimineringsrett og bistand i konkrete saker.

Våre tjenester omfatter også bistand som gjelder arbeidsgivers oppfyllelse av den lovpålagte aktivitets- og redegjørelsesplikten knyttet til likestilling og diskriminering.

Prosedyre

Breivega Advokatfirma AS tar prosedyreoppdrag innen alle rettsområder vi ellers jobber med.

Vi har bred erfaring med prosedyre, også med store og komplekse saker for domstolene.

Styreverv

Breivega Advokatfirma AS gir råd om sammensetning av styrer, om styrearbeid og om styreansvar.

Advokat Ane R. Breivega kan også påta seg styreverv.

MÅL OG VERDIER

Vårt mål er å tilby førsteklasses juridisk bistand med høy grad av personlig service og forståelse av kundens behov. Vi har solid juridisk kompetanse og lang erfaring.

Breivega Advokatfirma AS sine tjenester skal kjennetegnes av

 • profesjonalitet
 • høy faglig standard
 • høy grad av personlig service
 • forståelse av kundens behov
 • effektivitet
 • integritet

Forretningsjuridisk bistand med høy grad av personlig service

Skreddersydd juridisk bistand for å løse din utfordring